صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
صنایع چوبی برادران - میز تلویزیون در نعمت آباد
مدیریت: محمدرضا نوظهور
صنایع چوبی ( میز تلویزیون )