کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
کشاورزی لوتوس
مدیریت:
خدمات کشاورزی- سموم شیمیایی و دفع آفات- فروش و واردات بذر کشاورزی