خیمه-چادردوزی
عشایر
مدیریت: سیدعلی سجادیان
گپه - استان فارس