کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
دهقان بذر
مدیریت: سیدمحمود دهقانی
توزیع انواع بذر سبزیجات، صنعتی جات، کود، سموم و ادوات کشاورزی در ایران