خدمات کشاورزی جوانه - فروش بذر - سم - کود - شهرری
خدمات کشاورزی جوانه - فروش بذر - سم - کود - شهرری
مدیریت: حمیدرضا ریسمانی
بذر ، سم ، کود و بسترهای کشت
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
خیابان شهید رجائی، جاده قدیم قم ، شهید حمید کاشانی ، خیابان قم، پاساژ وکیل ، طبقه همکف ، پلاک 221 ، واحد 44

تصاویر