خیمه-چادردوزی
ظفر
مدیریت: ایرج پورقلی
خیمه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهر ری م فرمانداری جنب بانک رفاه پلاک: 39