دندانپزشکی - دندانسازی
رازی
مدیر: حسین رازی
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهر ری ابتدای جاده قم بعداز مسجد الرضا