اغذیه -رستوران -سفره خانه
جوان
مدیریت: حسین مجندهی
اغذیه فروشی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهر ری روبروی مترو شهر ری بلوار داسار پلاک: 13