شوینده و بهداشتی
فروشگاه حاجی آزادی
مدیریت: علی آزادی
تهیه و توزیع مواد شوینده و پاک کننده