ندامتگاه
مركزی تهران
مدیریت:
زندان ها و ندامتگاه ها
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده قدیم قم – پلیس راه حسن آباد – جاده چرمشهر – كیلومتر 5 -  شهرك صنعتی بیجین – مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ