شوینده و بهداشتی
هایپرمارکت مکث استار
مدیریت: مدیرعامل:داراب نظام پور مدیربازرگانی:علی نصرتی
عرضه موادغذایی و شوینده بهداشتی