موسسات و انجمن های خیریه
موسسه لولو
مدیر: خانم عسگری
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
پرند - بلوار ستاره - پلاک 10