مراکز و ادارات دولتی
دفتر حفظ و احيا بناها، محوطه ها و بافت هاي تاريخي
مدیریت:
دفتر حفظ و احيا بناها، محوطه ها و بافت هاي تاريخي
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
امام خمینی - خ. 30 تیر - جنب موزه ملی ایران