مراکز و ادارات دولتی
وزارت نفت
مدیریت:
وزارت نفت
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
تهران ـ تقاطع حافظ و طالقاني ـ ساختمان مركزي وزارت نفت - طبقه سوم - روابط عمومي