موسسات و انجمن های خیریه
انجمن مرکزتحقيقات دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خيابان انقلاب.خيابان قدس.دانشکده دندان پزشکی.مرکز تحقيقات دندان پزشکی