نمایندگی های مرکزی خودرو
سایپا کد نمایندگی 1087
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرك انديشه - خيابان اصلي انديشه به مارليك - روبروي فاز 3 انديشه