فرهنگسراها
کتاب خانه عبدالله طرشت
مدیر:
فعالیت مرکز شامل فعالیت ها ی کتاب خانه ، اجرا ی برنامه ها در راستا اشعه فرهنگ کتابخوانی و اجرا ی برنامه ها فرهنگی هنری  از جمله نشست ها آموزشی ، مسابقات کتابخوانی ، اردو هاو بازدید از اماکن فرهنگی هنری و برنامه ها ی ویژه فصل تابستان و ... م باشد. سال تاسیس ۱۳۷۴
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
خیابان آزادی، خیابان شهید اکبری بوستان طرشت