فرهنگسراها
کتاب خانه قیصرامین پور
مدیر:
تعداد کتاب ها کتاب خانه ۱۸۹۴۳تعداد اعضا۹۵۰ و ظرفت ۱۰۵نفر میباشد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خيابان هاشمي، نرسيده به بزرگراه يادگار امام، خيابان شهيد اميركاشاني