خیاطی-مزون-خرج کاری
طراحی و خیاطی دن مد
مدیریت: منصوره ذوالفقاری
طراحی و خیاطی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
خ 16 متری امیری ، انتهای یادگار امام ، خیابان 30 متری جی ، خیابان سبحانی ، مجتمع تجاری علی پلاک: 20