فرهنگسراها
کتاب خانه استاد حکیم
مدیر:
تعداد کتاب های کتاب خانه۲۰۰۰۴ تعداد اعضا۶۷۲و ظرفیت ۱۵۰ نفر می باشد
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، انتهای حیدری جنوبی خیابان پژاند، بوستان لواسان