فرهنگسراها
کتاب خانه قائم
مدیر:
تعداد کتاب های کتاب خانه۱۴۴۶۳ تعداد اعضا آن۱۰۸۴ و ظرفیت ۱۳۰ نفر می باشد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
جنب مجتمع قضایی یافت آباد، خیابان اسد آبادی، بوستان قائم