اغذیه -رستوران -سفره خانه
گلپایگان
مدیریت: مسلم نجفی
کبابی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
بلوارمعلم، خ ش رجائی پلاک: 391