فرهنگسراها
کتاب خانه بهاران
مدیر:
تعداد کتابهای کتاب خانه۱۳۸۹۶ تعداد اعضا۵۱۳ وظرفیت آن۱۵۰ نفر می باشد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
ميدان ابوذر، انتهاي ۲۰ متري ابوذر، انتهاي سجاد جنوبي، ميدان بهاران