دندانپزشکی - دندانسازی
بازرگان
مدیریت: دکتر رامین فرهمند و دکتر محمدکاظمرشیدی و دکتر زهراکمالیان
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک ولیعصر - خ بهرامی - خ رجایی پلاک: 184 طبقه 2