مدیر:
محمد پوراسلامی
شماره تماس:
فکس:
66248940
شماره همراه:
آدرس:
بازار آهن شاد آباد، بهاران 1، بلوک 33 پلاک: 79
توری حصاری پور اسلامی
توری حصاری پور اسلامی
توری حصاری پور اسلامی
توری حصاری پور اسلامی
توری حصاری پور اسلامی
توری حصاری پور اسلامی
توری حصاری پور اسلامی
توری حصاری پور اسلامی
توری حصاری پور اسلامی
توری حصاری پور اسلامی
توری حصاری پور اسلامی
توری حصاری پور اسلامی
توری حصاری پور اسلامی
توری حصاری پور اسلامی
توری حصاری پور اسلامی
توری حصاری پور اسلامی
صنایع مفتولی پوراسلامی
تولیدکننده و فروشنده انواع توری های حصاری،پرسی،سیم خاردار،گابیون،مفتول
صنایع مفتولی پوراسلامی
تولیدکننده و فروشنده انواع توری های حصاری،پرسی،سیم خاردار،گابیون،مفتول