برشکاری فلزات
خم و برش مغاری
مدیریت: حسام مغاری
خم و برش ورقهای فلزی ، ساخت کانالهای ساختمانی و صنعتی، ساخت کلاهک های ساختمان، ساخت و نصب قرنیز و فلاشینگ
خم وبرشکاری ورق های فلزی (روغنی، سیاه، گاوانیزه000)
ساخت و نصب کانال های ساختمانی و صنعتی( گرد و چهار گوش)
ساخت و نصب کلاهک ( پره ای وH)
ساخت و نصب نما ودرز انعقطا