موسسات و انجمن های خیریه
هم اندیشان محبت
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
خیابان آذربایجان – بعد از قصر الدشت – جنب پوشاک امیر پلاک: 850