مدیر:
کیوان حاجیان و آقای صادقی
شماره تماس:
(دفترمرکزی: 66497496)
(کارخانه: 44980670)
فکس:
(دفترمرکزی: 66461791)-(کارخانه: 44982050)
شماره همراه:
آدرس:
دفترمرکزی:فلسطین جنوبی، روبروی کوچه صدیقی، مجتمع تجاری ترمه سرا، شماره 208
کارخانه:کیلومتر17 جاده مخصوص کرج، خ داروپخش، خ ششم، شماره 12
بافندگی جم (حاجیان)
بافندگی جم (حاجیان)
بافندگی جم (حاجیان)
بافندگی جم (حاجیان)
بافندگی جم (حاجیان)
بافندگی جم (حاجیان)
بافندگی جم (حاجیان)
بافندگی جم (حاجیان)
بافندگی جم (حاجیان)
بافندگی جم (حاجیان)
بافندگی جم (حاجیان)
بافندگی جم (حاجیان)