دندانپزشکی - دندانسازی
دکتر میرزائی
مدیر: دکتر منصوره میرزائی
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
مترو شریف خ حبیب الهی شمالی پلاک: 199