الکترونیک (خدمات)
فربد
مدیریت: فرهاد کاشانی
تعمیرات موبایل و خرید و فروش