کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
شرکت بهاوران زرین مژده
مدیریت: سیدمحمدسادات رضوی
تولید کود شیمیایی و حشره کش خانگی