تاکسی رانیها
تاکسی گشت مهرآباد
مدیر: رحیمیان
تاکسی گشت
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
خ فرودگاه، خ مهرآباد، خ پرواز، خ بسیج، دپوی تاکسی گشت مهرآباد، طبقه دوم