برشکاری فلزات
مهدی زاده
مدیریت: صمد سهراب مهدی زاده
برشکاری آهن آلات