آسانسور-بالابر
آسانسور بالابر داکتیل
مدیریت: سجاد بخاریه
بورس انواع قطعات آسانسور، موتور، تابلو، درب و ریل