کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
خدمات کشاورزی سبزه میدون
مدیریت: محمدرضا شاکر
لوازم کشاورزی و باغبانی، بذرهای داخلی و خارجی، حشره کشهای خانگی، توزیع و تعمیر همه نوع سم پاش