پلاستیک های صنعتی
بازرگانی فلاحتی - پزد پلیمر
مدیریت: اکبر فلاحتی
تهیه و توزیع پلاستیک های مهندسی و صنعتی