اتحادیه های توزیعی و خدماتی
ابزار فروشان
مدیریت:
اتحادیه های توزیعی و خدماتی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان امام خمینی مقابل مسجد مجد کوچه شهید سلطانی پاساژ جعفری ط 3