موسسات و انجمن های خیریه
انجمن آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ حافظ,تقاطع جمهوری, وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی,معاونت سلامت طبقه 5