کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
ابزار مشتاقیان
مدیریت: امیرحسین مشتاقی
مرکز تهیه و توزیع لوازمات باغبانی - کشاورزی - آبیاری - دستگاههای چمن زنی - اره های موتوری