صوتی و تصویری(خدمات)
امید
مدیریت: فرهاد فرهادی
تعمیرانواع تلویزیون و ویدئو