کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
ایران دام - خدمات دامپروری - کشاورزی - خیابان آزادی - خیابان اسکندری شمالی
مدیریت: یحیی حسینی
ابزار و خدمات دامپروری و کشاورزی