صحافی
نگاه
مدیریت: جعفر ثقفی
صحافی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
انقلاب - کارگر شمالی - بین فرصت و نصرت پلاک: 1086