کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
کشاورزی چمنزار
مدیریت: محمد یدی
انواع چمنها، تخم سبزیجات، تخم گلها، انواع کود شیمیایی سموم دفع آفات نباتی