کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
تکنوگشت
مدیریت: بهرامی
سم فروشی-بذر