موسسات و انجمن های خیریه
تاک سرزمین من
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه-انجمن های خیریه حمایت از معلولین
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خیابان آزادی – بعد از تقاطع خوش شمالی – کوچه نمایندگی ساختمان بارس یک – واحد 3