اغذیه -رستوران -سفره خانه
جگرکی بلوار
مدیریت: سعادت محرم زاده
جگر، دل، قلوه، خوئک، قارچ، بال کبابی، جوجه کباب، چنجه، کباب کوبیده، سفارشات پذیرفته می شود
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
انتهای بلوار کشاورز، روبروی درب شرقی بیمارستان امام خمینی، پلاک372