اغذیه -رستوران -سفره خانه
رستوران منفرد
مدیر: منفرد
رستوران
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
جمهوری ، خیابان شیخ هادی، پلاک: 128