نجاری-منبت کاری
گالری فرانسه (هیربد)
مدیریت: علیرضا وکیلی
تولید، فروش، رنگ، پارچه مبلی، تعمیرات، میز، کلیه مصنوعات چوبی