قالبسازی و فرز کاری
BETA
مدیریت: علی رجب دوست گلرودباری
قالبسازی وحدمات وایرکات قالبهای (سمبه ماتریس وپلاستیک) قطعه سازی وطراحی در اسرع وقت
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
جاده جارود، کمرد، صنعت شرقی، نرسیده به سنگ لشکری پلاک: 66