موسسات و انجمن های خیریه
چهارفصل
مدیر: علی گمار
میوه فروشی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
دماوند - بلوار امام خمینی - کوچه هاشمی